top of page

J Ventures ผนึก KogoPAY ประกอบร่างสร้างเทคฯการเงินสานฝันกลุ่ม JMART


“สิ่งสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่เราสร้างมา มีการยอมรับใช้จริงได้ เราต้องนำมาให้หลาย ๆ คนใช้ ทำให้เทคโนโนโลยีแพร่ขยายออกไป เกิดการยอมรับและใช้จริง และที่สำคัญว่าทำไมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีถึงให้พรีเมียมมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ เพราะว่าการกระจายเทคโนโลยีออกไปใช้ สามารถนำไปให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ได้จำนวนมาก แต่ต้นทุนของเทคโนโลยีไม่ได้เพิ่มขึ้น และยิ่งใช้มากขึ้นก็เกิดการรวมศูนย์ และ Economy of scale มากขึ้น”
อ่านข่าวเพิ่มเติม: https://lnkd.in/d5MA_yeVКомментарии


bottom of page